Polityka prywatności

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako „Rodo”).

Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie www.nawa.pl jest Jarosław Czopek właściciel firmy NAWA (adres: 67-410 Sława, Plac Rynek 26) (dalej również jako „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją przysługujących Państwu praw można kontaktować się z Administratorem poprzez email: biuro@nawa.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) świadczenia usługi rezerwacji lokali,
b) sprzedaży oferowanych produktów,
c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia wzajemnych roszczeń,
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy Administratora,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
c) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.