Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Obrót nieruchomościami z nieuregulowanym stanem prawnym jest ograniczony, a niekiedy niemożliwy. Nieuregulowany stan prawny jest pojęciem szerokim, w praktyce często spotykamy się z sytuacją gdy księga wieczysta zawiera nieaktualne wpisy, istnieją spory między właścicielami co do sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości lub co do podziału nieruchomości. Nieuregulowany stan prawny może również wynikać ze zdarzeń losowych takich jak śmierć członka rodziny, czego efektem jest nieujawnienie w księdze wieczystej spadkobierców jako współwłaścicieli albo spory spadkobierców co do sposobu podziału nieruchomości lub jej sprzedaży. Często zdarza się również, że nieporozumienia między właścicielami wynikają jedynie z niezrozumienia wpisów dokonanych w księdze wieczystej czy niezrozumienia instytucji własności, użytkowania wieczystego czy własności lokalu.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w działaniach zmierzających do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości — zweryfikujemy wpisy w księdze wieczystej oraz zgromadzone dokumenty, ocenimy stan prawny nieruchomości, a następnie wskażemy Państwu możliwe, optymalne rozwiązania.